Familier med
kræftramte børn

Generalforsamling 2021

FMKB afholder ordinær generalforsamling torsdag den 17. juni kl. 19. Her vil bestyrelsen berette om hvad der er sket siden sidste generalforsamling og hvad den nuværende bestyrelse har prioriteret udvikling af i de kommende år.

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen inden den 10. juni på dette link.

Kom og hør om planerne for Ans
Før generalforsamlingen vil Marianne Houen Schmidt præsentere processen Fælles om Ans. Efter Mariannes præsentation er der tændt op i grillen hvor FMKB er vært ved lidt lækkert. Af hensyn til ‘grillerierne’, bedes du også tilmelde dig præsentationen.

Her kan kan tilmelde dig præsentation af Fælles om Ans

Dagsorden til ordinær generalforsamling 2021

  
1. Valg af dirigent og referent
 
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år v. bestyrelsesformand Tommy Brøgger
 
3. Gennemgang af regnskab 2020 v. bestyrelsesformand Tommy Brøgger
Regnskab for 2020 offentliggøres på www.fmkb.dk senest den 16. juni
 
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af de nuværende kontingentsatser:
• 300,- kr. pr. år for familiemedlem, støttemedlem, can-teen eller senvirkning.
• 60,- til 300,- kr. pr. måned for venskabsmedlem.
 
5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag.
 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Vedtægternes § 7.3.6 beskriver, at der i ulige år skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og en 2. suppleant.
Der skal desuden vælges en 1. suppleant for 1. år
 
Følgende har meldt deres kandidatur:
Tommy Brøgger (bestyrelsesformand) – villig til genvalg
Karin Højbjerg Østergaard (bestyrelsesmedlem) – villig til genvalg
Casper Hansen
Anita Hjære
Henrik Henneberg
Tina Lavendt
 
7. Valg af revisor for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår at fortsætte med nuværende revisor:
Rene Mortensen
Partner Revision – Silkeborg
 
8. Eventuelt